วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญาและวิสัยทัศน์สถานศึกษา 

ปรัชญา                  คุณธรรมนำการศึกษาเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม 
วิสัยทัศน์               (vision) 
                  โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีระเบียบวินัย ใส่ใจสังคม และสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมวิชาการ สืบสานเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม รู้ทันเทคโนโลยี มีมาตรฐานสู่สากล

พันธกิจ (MISSION)

 • ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักของศาสนา และอัตลักษณ์ของโรงเรียน โดยยึด พระแม่มารีย์เป็นแบบอย่าง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และภาคภูมิใจในความเป็นพลเมืองไทย ดำรงรักษาค่านิยม ศิลปะ และวัฒนธรรม
 • พัฒนาผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน ให้มีความสามารถในการอ่าน เขียน คิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ และใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร
 • ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานชาติและมาตรฐานสากล รู้จักใช้เทคโนโลยี และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
 • ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรครูและผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
 • พัฒนาระบบการบริหารและจัดการศึกษาที่เน้นการมี ส่วนร่วม และบูรณาการการจัดการศึกษา
 • ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
 • พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน จัดทำแหล่งเรียนรู้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • พัฒนาคุณภาพครูให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของโรงเรียนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

เป้าหมาย (GOALS)

 • ผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ
 • ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่าน เขียน สื่อสาร การคิดคำนวณ การคิดวิเคราะห์และใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารได้ดี
 • ผู้เรียนมีศักยภาพการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากลรู้จักใช้เทคโนโลยี และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
 • บุคลากรครูและผู้เรียนมีสุขาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย
 • โรงเรียนมีระบบการบริหารและจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม และบูรณาการการจัดการศึกษา
 • ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
 • โรงเรียนจัดสภาพแวดล้อม และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม
 • ครูสามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
 • โรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในที่มีประสิทธิผล

เอกลักษณ์/อัตลักษณ์

          เอกลักษณ์ของสถานศึกษา                         
                   มารยาทงาม รักความสะอาด

อัตลักษณ์ของสถานศึกษา

          เป็นคนดีตามแบบอย่างพระแม่มารีย์ ในด้าน (รัก-เมตตา ซื่อสัตย์ มีภูมิคุ้มกัน)