ตราสัญลักษณ์โรงเรียน

ความหมายของตราสัญลักษณ์

โล่

           ลักษณะคล้ายคลึงโล่รางวัล มอบแก่ผู้ชนะการแข่งขัน

หนังสือ

           ตำราเรียน แบบที่ว่าด้วยหลักวิชาการต่าง ๆ

ห่วงที่ ๑

          พอประมาณ หมายถึง พอประมาณในทุกอย่าง ความพอดีไม่มากหรือน้อยจนเกิดไปโดยต้องไม่เบียดเบียนตนเอง หรือผู้อื่นให้เดือดร้อน

ห่วงที่ ๒

          มีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ

ห่วงที่ ๓

           มีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวเอง หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณืต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล

ม.ว.ศ.

         โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ

ดอกเข็ม

          ความฉลาดเฉียบแหลม เป็นนักปราชญ์ที่มีสติปัญญาฉลาดเฉียบแหลม

รวงข้าว

           เมล็ดข้าวหลาย ๆ เมล็ด รวมกันเป็นรวงข้าว เป็นเมล็ดข้าวที่มีเปลือก เมื่อเมล็ดข้าวเปลือกที่สมบูรณ์คือรวมข้าวพร้อมที่จะโน้มลง หมายถุง ความสุภาพ ถ่อมตนของศิลป์ที่มีต่อทุกคน เมล็ดข้าวเปลือกที่สมบูรณ์ ๑ เมล็ด เมื่อนำมาปลูกทำให้เกิดผลและมีรวงข้าวอีกมากมาย เปรียบเทียบกับศิษย์ที่ได้รับการอบรมบ่มนิสัยตั้งแต่ยั่งเล็กจนเติบใหญ่ เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ มีสติปัญญา เปี่ยมไปด้วยความรอบรู้ และนำความรู้ไปพัฒนาตนเอง เป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม

วงกลมใน

          ความดีงาม ซื่อสัตย์ มีคุณธรรม จริยธรรมที่ต้องแพร่ขยายออกไป

อักษรย่อ

          ม.ว.ศ.

สีประจำโรงเรียน

          สีชมพู และสีขาว

สีชมพู

          ความรัก ความอ่อนหวาน อ่อนโยน

สีขาว

          ความบริสุทธิ์ สดใส ความซื่อสัตย์สุจริต

ดอกไม้ประจำโรงเรียน

ดอกเข็ม

           ไม้พุ่มที่ออกดอกทรงแหลมดุจเข็มสวยสะพรั่งตลอดปี เติบโตได้ทุกสภาพแวดล้อม ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศ สามารถตัดแต่งให้เป็นรูปทรง สร้างความงดงามให้กับสภาพแวดล้อม เปรียบประดุจนักเรียนซึ่งเป็นผลผลิตด้านการจัดการศึกษาของโรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ ซึ่งเป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคม มีความคิด ความรู้ และแสวงหาความรู้ตลอดเวลา รู้จักปรับตัวให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข อีกทั้งสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถแห่งตน ให้เอื้อประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่น

ต้นไม้ประจำโรงเรียน

ต้นประดู่

           ไม้ป่าเบญจพรรณ ปลูกง่าย ทนต่อความแห้งแล้ง เนื้อไม้สีแดงคล้ำ แข็งแรง แต่ดอกสีเหลือง กับมีกลิ่นหอมที่อ่อนโยน เปรียบเสมือนโรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ ที่มุ่งมั่นจัดการศึกษาให้แก่กุลบุตรกุลธิดา โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ หรือเชื้อชาติ ศาสนา จัดการศึกษาต่อเนื่องอย่างมั่นคง ไม่หวั่นไหวต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อีกทั้งนักเรียนที่เป็นผลผลิตของโรงเรียน ล้วนมีความรู้ความสามารถด้านวิชาการ และเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม เป็นที่ยอมรับและชื่นชอบในสังคมทั่วไป