ประวัติความเป็นมาของโรงเรียน

            โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ ๖ ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลโคกปีบ อำเภอ ศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี มีเนื้อที่ประมาณ ๑๕ ไร่ ๘๐ ตารางวา แต่เดิมนั้นโรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถแห่งนี้ เป็นโรงเรียนมัธยมวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ได้รับอนุญาตจากกระทรวงศึกษาธิการเมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน พ.ศ. ๒๔๙๗ ตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๔ และมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๓ ให้รับนักเรียนได้ไม่เกิน ๕๓๒ คน โดยมีนายเที่ยง ขยันยิ่ง เป็นเจ้าของโรงเรียน และนายไสว ผาตยานนท์ เป็นผู้จัดการ อยู่ในความอุปการะของท่านพระครูฉัตร คงคปัญโญ เจ้าอาวาสวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ อาคารเรียนใช้อาคารเรียนนักธรรมวัดต้นโพธิ์ฯ โรงเรียนดำเนินการสอนในวัดต้นโพธิ์ฯ จนถึง ปีการศึกษา ๒๕๐๙ ได้ย้ายอาคารเรียนมาอยู่ในปัจจุบัน โดยนายไสว ผาตยานนท์ เป็นผู้จัดซื้อที่ และสร้างอาคารเรียน เปิดสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๖ และในปีการศึกษา ๒๕๓๖ คณะภคินีรักกางเขน ณ จันทบุรี ได้มาซื้อกิจการและบริหารงานโรงเรียนแห่งนี้ต่อ

 ปีการศึกษา ๒๕๓๖

            คณะภคิณีรักกางเขน ณ จันทบุรี ได้มาดำเนินกิจการโรงเรียนแห่งนี้ต่อโดยมีซิสเตอร์มาทำงาน ๓ ท่าน คือ ซิสเตอร์สาลี่ ตันติกุล ซิสเตอร์บุญสร้าง หนึ่งน้ำใจ และซิสเตอร์รุ่งทิพย์ วิทยานุกรณ์ ทางโรงเรียนได้ขอขยายหลักสูตรระดับก่อนประถมศึกษา ในเวลาเดียวกันได้เปลี่ยนผู้รับใบอนุญาต/ ผู้จัดการใหม่ เป็นซิสเตอร์พนิดา สุขสำราญ และเปลี่ยนครูใหญ่ เป็นซิสเตอร์สาลี่ ตันติกุล โดยมีนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ๖๑ คน ระดับประถมศึกษา ๑๒๖ คน รวมทั้งสิ้น ๑๘๗ คน มีครู ๑๑ คน ทางโรงเรียนเก็บค่าเล่าเรียนภาคเรียนละ ๒๐๐ บาท

 ปีการศึกษา ๒๕๓๗

            มีนักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ๗๕คนและระดับประถมศึกษา ๑๖๘ คนรวมทั้งสิ้น๒๔๓ คน ครูจำนวน ๑๔ คน โดยจัดครูพี่เลี้ยงสำหรับอนุบาลด้วย มีซิสเตอร์สาลี่ ตันติกุล เป็นครูใหญ่ และ ซิสเตอร์รุ่งทิพย์ วิทยานุกรณ์ เป็นผู้ช่วย

ปีการศึกษา ๒๕๓๘

             มีนักเรียนเพิ่มขึ้นอีก ๓๗ คน รวมเป็น ๒๘๐ คน ครู ๑๗ คน มี ซิสเตอร์สุมาลี โชติผล เป็นครูใหญ่ และ ซิสเตอร์รพิพรรณ สวัสดิการ ดูแลด้านโภชนาการ ได้เปลี่ยนชื่อ โรงเรียนมัธยมวัดต้นโพธิ์ศรี-มหาโพธิเป็น โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ ตามใบอนุญาตเปลี่ยนชื่อเลขที่ ปจ ๘๙/๒๕๓๘ ค่าเล่าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาปีละ ๓,๐๐๐ บาท ระดับประถมศึกษาปีละ ๖๐๐ บาท แม้ว่าจะมีนักเรียนเพิ่มมากขึ้น แต่ภาวะทางการเงินก็ยังขาดทุนอยู่ต้องอาศัยเงินช่วยเหลือจากคณะรักกางเขน ณ จันทบุรี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือชุมชนในตำบลโคกปีบ และบริเวณใกล้เคียงสถานที่ที่โรงเรียนดำเนินการอยู่ ในด้านการเรียนการสอน ครูและนักเรียน ได้รับการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ ทางด้านอาคารสถานที่ก็ได้รับการปรับปรุงซ่อมแซม โดยช่างจากอารามศูนย์กลาง ทำให้สามารถดำเนินกิจการได้ ในสภาพอาคารและสถานที่ดีพอสมควร

ปีการศึกษา ๒๕๓๙

            มีจำนวนนักเรียน ๓๒๗ คน ครู ๑๖ คน ซิสเตอร์สุมาลี โชติผล เป็นครูใหญ่ และ ซิสเตอร์ประคอง คำแดง ดูแลด้านโภชนาการ

ปีการศึกษา ๒๕๔๐

           มีจำนวนนักเรียน ๔๑๕คน ครู ๒๔ คน ซิสเตอร์สุรางค์ ศรีสุระ เป็นครูใหญ่ และซิสเตอร์มณี สมานจิต ดูแลด้านโภชนาการ ค่าธรรมเนียมการเรียน ระดับก่อนประถมศึกษา ๑,๗๐๐ บาท/ภาคเรียน ระดับประถมศึกษา ๔๐๐ บาท/ภาคเรียน เนื่องจากมีจำนวนนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทางคณะผู้ใหญ่ จึงอนุมัติให้สร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว สำหรับอนุบาลขึ้น ๒ หลัง

ปีการศึกษา ๒๕๔๑

           มีจำนวนนักเรียน ๔๗๗ คน ครู ๒๙ คน ซิสเตอร์สุรางค์ ศรีสุระ เป็นครูใหญ่ และมีซิสเตอร์ราตรี สมุทรคีรี เป็นผู้ช่วยครูใหญ่ และ ซิสเตอร์มณี สมานจิต ดูแลด้านโภชนาการ ขออนุญาตขยายความจุการรับนักเรียนจาก ๔๘๒ คน เป็น ๙๓๒ คน ตาม ใบอนุญาตเลขที่ ปจ. ๖๙/๒๕๔๑ เนื่องจากอาคารเรียนหลังเก่าเป็นอาคารไม้ ใช้เรียนในระดับชั้น ป.๑-ป.๖ และห้องประกอบการมีความทรุดโทรม อธิการิณีใหญ่และคณะ ที่ปรึกษาได้อนุมัติให้สร้างอาคารใหม่แทน เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง ๓ ชั้น ความยาวอาคาร ๘๐ เมตร จำนวนห้องเรียน ๒๔ ห้อง ใช้เป็นอาคารเรียนสำหรับนักเรียนประถม และมีห้องประกอบการต่างๆ โดยได้เริ่มลงมือรื้นถอนอาคารไม้ วันที่๑๕ มีนาคม ๒๕๔๒ ดำเนินการก่อสร้างโดยบริษัท ช.นนทชัย

ปีการศึกษา ๒๕๔๒

            มีจำนวนนักเรียน ๕๓๙ คน ครู ๒๙ คน ซิสเตอร์สุรางค์ ศรีสุระ เป็นครูใหญ่และมี ซิสเตอร์ราตรี สมุทรคีรี เป็นผู้ช่วย ซิสเตอร์ประคอง คำแดง และ ซิสเตอร์สมจิต แซ่เตียว เป็นผู้ดูแลด้านโภชนาการ ขณะที่ทางโรงเรียนกำลังก่อสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ ซึ่งเสร็จไม่ทันเวลาเปิดเรียนในปีการศึกษานี้ จึงได้ใช้อาคารเรียนชั่วคราวไปก่อน และได้ดำเนินการก่อสร้างห้องน้ำของนักเรียนอนุบาล พร้อมทั้งสนามเด็กเล่น เพิ่มเติม

            ในวันที่ ๑๙ ต.ค. ๔๒ ได้ขออนุญาตใช้อาคารเรียน พร้อมขอขยายความจุการรับนักเรียน จากเดิม ๔๕๐ คน เป็น ๑,๖๖๐ คน ตามใบอนุญาตเลขที่ ปจ.๘๙/๒๕๔๒

            ในวันที่ ๑ พ.ย.๔๒ เป็นวันเปิดภาคเรียนที่ ๒ /๒๕๔๒ ได้ย้ายนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑- ๖ เข้ามาเรียนอาคารหลังใหม่ ซึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ใช้ชื่ออาคาร “ มารีปีติมหาการุญ ๒๐๐๐ ”

ปีการศึกษา ๒๕๔๓

             มีจำนวนนักเรียน ๗๐๘ คน ครู ๓๙ คน ซิสเตอร์สุรางค์ ศรีสุระ เป็นครูใหญ่ ซิสเตอร์ราตรี สมุทรคีรี เป็นผู้ช่วยครูใหญ่ และซิสเตอร์สุดา ชาญสว่าง ดูแลด้านโภชนาการ ในภาคเรียนที่ ๒ โรงเรียนได้เปิดทำการสอนวิชาคอมพิวเตอร์สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โดยเก็บค่าธรรมเนียม ๒๐๐ บาท/คน/ภาคเรียน และโรงเรียนได้เปิดห้องคอมพิวเตอร์ , ห้องสมุด และห้องวิทยาศาสตร์ อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ ๒๒ ธ.ค.๔๓ โดย นายสุรชาติ เครือศรี ศึกษาธิการอำเภอศรีมโหสถ

ปีการศึกษา ๒๕๔๔

           มีจำนวนนักเรียน ๘๐๔ คน ครู ๔๐ คน ซิสเตอร์สาลี่ ตันติกุล เป็นครูใหญ่ ซิสเตอร์ภณิดา มัธยมชาติ เป็นผู้ช่วยครูใหญ่ และซิสเตอร์สุดา ชาญสว่าง ดูแลด้านโภชนาการ

ปีการศึกษา ๒๕๔๕

            มีจำนวนนักเรียน ๘๘๓ คน ครู ๔๖ คน ซิสเตอร์สาลี่ ตันติกุล เป็นครูใหญ่ ซิสเตอร์ภณิดา มัธยมชาติ เป็นผู้ช่วยครูใหญ่ และ ซิสเตอร์สุดา ชาญสว่าง ดูแลด้านโภชนาการ

            ในวันที่๒๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ ได้ขออนุญาตใช้แบบแปลนก่อสร้างอาคารประกอบ ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ตามใบอนุญาตเลขที่ ปจ.๑๔๐/๒๕๔๖ โดยวิศวกรผู้ควบคุมคือ นายชัยสิทธิ์ ไกยสิทธิ์

ปีการศึกษา ๒๕๔๖

             มีจำนวนนักเรียน ๙๒๕ คน ครู ๕๕ คน ซิสเตอร์สาลี่ ตันติกุล เป็นครูใหญ่ ซิสเตอร์ภณิดา มัธยมชาติ เป็นผู้ช่วยครูใหญ่ และ ซิสเตอร์ศรีสมร ดูแลด้านโภชนาการ

            ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๔๗ ได้ขออนุญาตใช้อาคารประกอบ ๑ หลัง เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๓ ชั้น ชื่อ“ อาคารสันตะมารีย์” ตามใบอนุญาตเลขที่ ปจ. ๓๐/๒๕๔๗ โดยอาคารประกอบด้วย ชั้นที่ ๑ ให้บริการทางด้านฝ่ายธุรการและฝ่ายวิชาการ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ ชั้นที่ ๒ และ ชั้นที่ ๓ เป็นห้องพักและห้องประชุม

ปีการศึกษา ๒๕๔๗

           มีจำนวนนักเรียน ๑,๐๗๓ คน ครู ๖๑ คน ซิสเตอร์สาลี่ ตันติกุลเป็นครูใหญ่ ซิสเตอร์ภณิดา มัธยมชาติ เป็นผู้ช่วยครูใหญ่ และซิสเตอร์ศรีสมร ดูแลทางด้านโภชนาการ โดยในปีการศึกษา ๒๕๔๗ โรงเรียนได้เปิดรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวน ๒ ห้อง

            ในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๗ ได้ขออนุญาตใช้แบบแปลนก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็ก๕ ชั้น จำนวน ๑ หลัง ตามใบอนุญาตเลขที่ ปจ.๑๑๘/๒๕๔๗ โดยมีวิศวกรผู้ควบคุมการก่อสร้าง คือ นายสาธร พรหมนิล และสร้างเรือนไทย เปิดสอนดนตรีไทย ในภาคเรียนที่ ๒

ปีการศึกษา ๒๕๔๘

           มีจำนวนนักเรียน ๑,๑๙๐ ครู ๖๕ คน ซิสเตอร์สาลี่ ตันติกุล เป็นผู้อำนวยการ ซิสเตอร์ภณิดา มัธยมชาติ เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ และซิสเตอร์ศรีสมร แซ่เตียว ดูแลทางด้านโภชนาการ โดยในปีการศึกษานี้ได้ย้ายนักเรียนระดับชั้นอนุบาลและระดับชั้นมัธยมศึกษาเข้ามาเรียนที่อาคารหลังใหม่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ๕ ชั้น “อาคาร ยอห์น ปอล ที่ ๒” และขยายชั้นอนุบาล ๑ เพิ่ม และเปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒

ปีการศึกษา ๒๕๔๙

           มีจำนวนนักเรียน ๑,๒๗๐ คน ครู ๗๕ คน ซิสเตอร์สาลี่ ตันติกุล เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา ซิสเตอร์ภณิดา มัธยมชาติ เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ และซิสเตอร์วารุณี นาวารัตน์ ดูแลทางด้านโภชนาการ ในปีการศึกษา ๒๕๔๙ โรงเรียนได้เปิดสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และได้จัดทำห้องพิพิธภัณฑ์ ๓ ห้อง คือ ห้องงามคุณค่า ห้องทวารวดี และห้องวิถีชีวิต

           ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๐ โรงเรียนได้จัดพิธีเปิดฉลอง อาคาร “ยอห์นปอล ที่ ๒” และมีการมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ รุ่นที่ ๑

ปีการศึกษา ๒๕๕๐

            มีจำนวนนักเรียน ๑,๒๓๒ คน ผู้บริหารและคณะครู ๗๙ คน โดยมี ซิสเตอร์สาลี่ ตันติกุล เป็นผู้อำนวยการ ซิสเตอร์ภณิดา มัธยมชาติ เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ ในปีการศึกษานี้ โรงเรียนได้รับรางวัลประกวดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในระดับทองพัฒนา

ปีการศึกษา ๒๕๕๑

           มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๑,๑๘๒ คน คณะครูจำนวน ๗๔ คน ซิสเตอร์สาลี่ ตันติกุล เป็นผู้อำนวยการ ซิสเตอร์ภณิดา มัธยมชาติ เป็นรองผู้อำนวยการ

ปีการศึกษา ๒๕๕๒

           มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๑,๑๔๓ คน คณะครูจำนวน ๗๔ คน ซิสเตอร์สาลี่ ตันติกุล เป็นผู้อำนวยการ ซิสเตอร์ภณิดา มัธยมชาติ เป็นรองผู้อำนวยการ

           ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้ผ่านการรับรองมาตรฐานการศึกษารอบที่ ๒ จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(สมศ.) และได้รับคัดเลือกเป็น “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๒” จากกระทรวงศึกษาธิการ

ปีการศึกษา ๒๕๕๓

          มีจำนวนนักเรียนทั้งหมด ๑,๐๖๒ คน ผู้บริหารและคณะครูจำนวน ๗๓ คนซิสเตอร์ สาลี่ ตันติกุล เป็นผู้อำนวยการ ซิสเตอร์ภณิดา มัธยมชาติ เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ

ปีการศึกษา ๒๕๕๔

           มีจำนวนนักเรียน ๑,๐๐๐ คน ผู้บริหารและคณะครูจำนวน ๗๔ คน โดยมีซิสเตอร์สาลี่ ตันติกุล เป็นผู้จัดการ ซิสเตอร์จำเรียง ถาวรสิน เป็นผู้อำนวยการและซิสเตอร์ประคอง คำแดง ดูแลด้านโภชนาการ

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

          มีจำนวนนักเรียน ๙๑๑ คน ผู้บริหารและคณะครูจำนวน ๗๕ คน โดยซิสเตอร์สาลี่ ตันติกุล เป็นผู้จัดการ ซิสเตอร์จำเรียง ถาวรสิน เป็นผู้อำนวยการ และซิสเตอร์เพชรรัตน์ เซ็ดเจริญ ดูแลด้านโภชนาการ

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

           มีนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุนในภาคเรียนที่ ๑ จำนวน ๘๘๔ คน และเพิ่มจำนวนเป็น ๙๐๙ ในภาคเรียนที่ ๒ ได้ขยายการรับนักเรียนในระดับเตรียมอนุบาล ๒ ขวบ (ไม่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐ) เริ่มต้นมีนักเรียนจำนวน ๑๖ คน รวมจำนวนนักเรียน ๙๒๕ คน ผู้บริหารและคณะครู ๗๑ คน โดยซิสเตอร์สาลี่ ตันติกุล เป็นผู้จัดการ ซิสเตอร์จำเรียง ถาวรสิน เป็นผู้อำนวยการ

          ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารคณะรักกางเขน แห่งจันทบุรี ให้สร้างอาคารอเนกประสงค์พร้อมเวที เชื่อมต่อกับอาคารมารีปีติมหาการุญ สร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผ่านหน้าอาคารอเนกประสงค์ และทำประตูทางออก เพื่อให้การจราจรมีความคล่องตัวมากขึ้น

          โรงเรียนได้รับการประเมินโดย สมศ. รอบสาม เมื่อวันที่ ๑๓,๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ ผลสรุปการประเมินคุณภาพ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ปฐมวัย อยู่ในระดับดีมาก และในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา อยู่ในระดับดี

ปีการศึกษา ๒๕๕๗

           มีจำนวนนักเรียน ทั้งสิ้น ๙๔๘ คน เป็นนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุน๙๒๕ คน นักเรียนเตรียมอนุบาลที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุน ๒๓ คน ผู้บริหารและคณะครู ๖๖ คน ซิสเตอร์จำเรียง ถาวรสิน เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและผู้อำนวยการ ซิสเตอร์อำไพ ชื่นอารมณ์ ดูด้านโภชนาการ ในภาคเรียนที่ ๒ โรงเรียนได้จัดหลักสูตรเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ Intensive English Program (IEP) ตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ ๑ ถึงประถมศึกษาปีที่ ๓ จำนวนชั้นละ๑ ห้องเรียน เก็บค่าเล่าเรียนเพิ่มเติมจากปกติ คนละ ๕,๐๐๐ บาท/ภาคเรียน

ปีการศึกษา ๒๕๕๘

          มีจำนวนนักเรียน ทั้งสิ้น ๙๕๕ คน เป็นนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุน๙๓๒ คน นักเรียนเตรียมอนุบาลที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุน ๒๓ คน ผู้บริหารและคณะครู ๖๘คน ซิสเตอร์จำเรียง ถาวรสิน เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและผู้อำนวยการ ซิสเตอร์อำไพ ชื่นอารมณ์ ดูแลด้านโภชนาการ

           ในปีการศึกษานี้โรงเรียนได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารคณะรักกางเขน แห่งจันทบุรี ให้สร้างอาคารพร้อมเวทีเชื่อมต่อกับอาคารยอห์นปอลที่ ๒ เพื่อให้นักเรียนระดับปฐมวัยทำกิจกรรมในภาคเช้า หลักสูตรเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ Intensive English Program (IEP) ตั้งแต่ระดับปฐมวัยปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๑ จำนวนชั้นละ ๑ ห้องเรียน

ปีการศึกษา ๒๕๕๙

           มีจำนวนนักเรียน ทั้งสิ้น ๘๙๙ คนเป็นนักเรียนที่ได้รับเงินอุดหนุน ๘๗๖ คน นักเรียนเตรียมอนุบาลที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุน ๒๓ คน ผู้บริหารและคณะครู ๖๙ คน ซิสเตอร์สุรางค์ ศรีสุระ เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและผู้อำนวยการ ซิสเตอร์ศรีคำ ปอดอ เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการ ซิสเตอร์ประกอบ โยธารักษ์ ดูแลด้านโภชนาการ

          โรงเรียนได้จัดหลักสูตรเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ Intensive English Program (IEP) ตั้งแต่ระดับปฐมวัยปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๒ จำนวนชั้นละ ๑ ห้องเรียน

ปีการศึกษา ๒๕๖๐

           มีจำนวนนักเรียน ทั้งสิ้น ๘๙๗ คน เป็นนักเรียนได้รับเงินอุดหนุน ๘๙๑ คน จำนวนนักเรียนเตรียมอนุบาลที่ไม่ได้รับเงินอุดหนุน ๒๔ คน นักเรียนระดับปฐมวัย ๒๗๑ คน นักเรียนขั้นพื้นฐาน ๖๒๐ คน ผู้บริหารและคณะครู ๗๘ คนซิสเตอร์สุรางค์ ศรีสุระ เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและผู้อำนวยการ ซิสเตอร์ศรีคำ ปอดอ เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกปฐมวัย และซิสเตอร์อุไร คงทอง ดูแลด้านโภชนาการของโรงเรียน

           โรงเรียนได้จัดหลักสูตรเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ Intensive English Program (IEP) ตั้งแต่ระดับปฐมวัยปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวนชั้นละ ๑ ห้องเรียน เพิ่มวิชาภาษาจีน Thambrit ตั้งแต่ระดับปฐมวัยปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓

ปีการศึกษา ๒๕๖๑

           มีจำนวนนักเรียน ทั้งสิ้น ๙๔๗ คน เป็นนักเรียนได้รับเงินอุดหนุน ๙๑๗ คน จำนวนนักเรียนเตรียมอนุบาล ๑๗ คน นักเรียนก่อนเกณฑ์ ๑๓ คน นักเรียนระดับปฐมวัย ๒๗๒ คน จำนวนนักเรียนขั้นพื้นฐาน ๖๕๗ คน ผู้บริหารและคณะครู ๗๖ คน ซิสเตอร์สุรางค์ ศรีสุระ เป็นผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการและผู้อำนวยการ ซิสเตอร์ดิษราภรณ์ ศรีประมงค์ เป็นผู้ช่วยผู้อำนวยการแผนกปฐมวัย และซิสเตอร์อุไร คงทอง ดูแลด้านโภชนาการของโรงเรียน

           โรงเรียนได้จัดหลักสูตรเพิ่มเติมภาษาอังกฤษ Intensive English Program (IEP) ตั้งแต่ระดับปฐมวัยปีที่ ๑ ถึง มัธยมศึกษาปีที่ ๓ จำนวนชั้นละ ๑ ห้องเรียน ส่วนอนุบาล ๑ , อนุบาล ๓ และป.๑ เพิ่มจำนวนเป็น ๒ ห้องเรียน เรียนภาษาจีน Thambrit ตั้งแต่ระดับปฐมวัยปีที่ ๑ – มัธยมศึกษาปีที่ ๓