พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

1.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียน ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนา และอัตลักษณ์ของโรงเรียน โดยยึดพระแม่มารีย์เป็นแบบอย่าง มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

2.พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ให้มีความสามารถในการอ่าน เขียน  คิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ และใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสาร

3.ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐานชาติและมาตรฐานสากล รู้จักใช้เทคโนโลยี และทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

4.ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรครูและผู้เรียนให้มีสุขภาวะที่ดี มีสุนทรียภาพ มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

5.พัฒนาระบบการบริหารและจัดการศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วม และบูรณาการการจัดการศึกษา

6.ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

7.พัฒนาสภาพแวดล้อมของโรงเรียน จัดทำแหล่งเรียนรู้มีบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใส่ใจสังคมและสิ่งแวดล้อม

8.พัฒนาคุณภาพครูให้สามารถจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้าผู้เรียนเป็นสำคัญได้อย่างมีประสิทธภาพ

9.พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของโรงเรียนตามที่กำหนดในกฏกระทรวง