วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

ปรัชญา

"คุณธรรม นำการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม" 

วิสียทัศน์

       โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ มุ่งพัฒนานักเรียนให้เป็นคนดี มีระเบียบวินัย ใส่ใจสังคม และสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมวิชาการ สืบสานเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่คุณธรรม รู้ทันเทคโนโลยี มีมาตรฐานสู่สากล