ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

ประวัติความเป็นมา

          โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ ตั้งอยู่เลขที่ ๙๙ หมู่ ๖ ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลโคกปีบ อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี บนเนื้อที่ ๑๕ ไร่ ๘๐ ตารางวา ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอศรีมโหสถ จังหวัดปราจีนบุรี ประชากรส่วนใหญ่มีอาชีพทำนา เกษตรกร และรับจ้าง มีฐานะค่อนข้างยากจน อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก การส่งเสียบุตรหลานดข้ามาเรียนในโรงเรียนที่ดี มีคุณภาพ เช่น โรงเรียนมารีวิทยา อ.เมือง เป็นไปด้วยความยากลำบาก และระยะทางไกล ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาเล่าเรียนขั้นพื้นฐานของเยาวชนในอำเภอศรีมโหสถ เพราะเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้พ่อแม่ ผู้ปกครองไม่สามารถส่งบุตรหลานเข้าไปเรียนในโรงเรียนได้
          ด้วยเหตุดังกล่าว ในปี ค.ศ.๑๙๙๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ภคิณีคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี ได้ตระหนักถึงปัญหาในอนาคตของเด็กและเยาวชน จึงได้ดำเนินการซื้อ โอนกิจการของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่ง ซึ่งเปิดดำเนินกิจการในลักษณะของโรงเรียนวัดชื่อ โรงเรียนมัธยมวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ซึ่งขณะนั้นอยู่ภายใต้การอุปการะของท่านพระครูฉัตร คงคปัญโญ เจ้าอาวาสวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ และด้วยความตั้งใจที่จะให้บุตรหลานในพื้นที่อำเภอศรีมโหสถ และอำเภอใกล้เคียง ให้ส่งบุตรหลานในพื้นที่ ชุมชนดังกล่าวได้รับการศึกษาที่ดีมีคุณภาพ ภคิณีคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี จึงมีนโยบายที่จะทำให้โรงเรียนมัธยมวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธินี้ เป็นสถานศึกษาที่ให้บริการที่มีลักษณะกึ่งสงเคราะห์ โดยมอบหมายให้ฝ่ายการศึกษาของคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี จัดสรรทรัพยากรและบุคลากร ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์ทางด้านการจัดการศึกษา เข้ามาบริหารจัดการและดำเนินการ อย่างมีระบบตามหลักการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน เพื่อให้เกิดคุณภาพทั้งทางจิตใจ และสติปัญญา โดยยึดหลักปรัชญาในการจัดการศึกษาที่ว่า “คุณธรรม นำการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม” การบริการทางด้านการศึกษาให้เก็บค่าธรรมเนียมการเรียนในราคาถูก และถ้าผู้ใดมีปัญหาเรื่องเงินก็ให้อยู่ภายใต้นโยบายสงเคราะห์เพื่อการศึกษาโดยสมบูรณ์ เมื่อตกลงได้เช่นนั้น นักเรียนที่เข้าเรียนในโรงเรียนมัธยมวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ ภายใต้การบริหารจัดการของคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี จึงเสียค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนละ ๒๐๐ บาท
        ปี ค.ศ.๑๙๙๓ (พ.ศ. ๒๕๓๖) ดำเนินการบริหารโดยซิสเตอร์พนิดา สุขสำราญ ภคิณีคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี เป็นปีแรก ยังคงใช้อาคารเรียนเดิมของโรงเรียนมัธยมวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิเป็นสถานที่เรียน และได้ขออนุญาตเปิดหลักสูตรระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) โดยมีนักเรียนระดับอนุบาลทั้งสิ้น ๖๑ คน นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาทั้งสิ้น ๑๒๖ คน มีครู ๑๑ คน
        หลังจากคณะนักบวชหญิงคณะรักกางเขน แห่ง จันทบุรี ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาบริหารจัดการทำให้โรงเรียนได้รับการพัฒนา ทางด้านคุณภาพ และเจริญรุ่งเรืองอย่างต่อเนื่อง ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจ นำบุตรหลานเข้ามาศึกษาเล่าเรียนเป็นจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ในปี ค.ศ.๑๙๙๕ (พ.ศ.๒๕๓๘) ได้มีการขออนุญาตโรงเรียนจากเดิมโรงเรียนมัธยมวัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิเป็น “โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ”
        ปี ค.ศ.๑๙๙๗ (พ.ศ.๒๕๔๐) ได้มีการก่อสร้างอาคารเรียนคอนกรีตเสริมเหล็กสูงบ ๓ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อให้เพียงพอสำหรับการรับนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี ภายในอาคารประกอบด้วย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ ห้องสมุด ห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ ห้องธุรการ-การเงิน ห้องพยาบาล โดยให้ชื่ออาคารว่า “อาคารปีติมหาการุญ”
        ในระหว่างนั้นได้ดำเนินการสร้างอาคารอีก ๒ หลัง คือ “อาคารสันตะมารีย์” เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๓ ชั้น ขออนุญาตใช้ในปีค.ศ.๒๐๐๔ (พ.ศ.๒๕๔๗) และ อาคารยอห์นปอลที่ ๒ คอนกรีตเสริมเหล็กสูง ๕ ชั้น ขออนุญาตใช้ปีค.ศ. ๒๐๐๕ (พ.ศ.๒๕๔๘) ซึ่งอาคารหลังใหม่นี้ประกอบด้วยห้องเรียน ห้องประกอบการ สำนักงาน และห้องประชุม ทั้งเพื่อให้เพียงพอต่อการบริหารจัดการ และจัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นก่อนประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น