อัตลักษณ์โรงเรียน

              โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหสถ ได้นำความดีถาวร (คุณธรรม) ที่ปรากฏในชีวิตของพระแม่มารี องค์อุปถัมป์ของโรงเรียน มากำหนดเป็นอัตลักษณ์ ๓ ประการ ที่จะเกิดขึ้นแก่นักเรียนอันเป็นผลจากการจัดการศึกษาของโรงเรียน ได้แก่

รัก – เมตตา ซื่อสัตย์ มีภูมิคุ้มกัน

รัก – เมตตา         คือ           เข้าใจ อ่อนโยน รักความถูกต้อง แบ่งปัน มีจิตอาสา เป็นบุคคลเพื่อผู้อื่น เคารพในศักดิ์ศรีของมนุษย์ และรู้จักให้อภัย

ซื่อสัตย์                 คือ          ปฏิบัติตนอย่างเที่ยงตรง จริงใจ โปร่งใส ไม่คดโกง ยึดความถูกต้อง

มีภูมิคุ้มกัน            คือ          ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน เฉลียวฉลาด รอบคอบ รู้จักแสวงหาความจริง มีสติ แยกแยะความดี/ชั่ว พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง และพากเพียรในการทำสิ่งที่ถูกต้อง

           โรงเรียนมารีวิทยาศรีมโหถ กำหนดอัตลักษณ์ให้ปรากฏเป็นรูปธรรมในพฤติกรรมครู ผู้เรียน โดยมีงาน / โครงการ / กิจกรรม ที่ปรากฏเป็นรูปธรรมอย่างมีระบบ ถาวรจนเป็นเอกลักษณ์ ตามระดับคุณภาพ ดังนี้

ระดับคุณภาพ ดีมาก               =      กระทำตามพฤติกรรม    ครบ ๕ ข้อ 
ระดับคุณภาพ ดี                   =      กระทำตามพฤติกรรม   ได้ ๔ ข้อ 
ระดับคุณภาพ พอใช้            =      กระทำตามพฤติกรรม   ได้ ๓ ข้อ 
ระดับคุณภาพ ปรับปรุง        =      กระทำตามพฤติกรรม   ได้ ๒ ข้อ 
ระดับคุณภาพ ต้องปรับปรุง =      กระทำตามพฤติกรรม   ได้ ๑ ข้อ

ปรัชญาของโรงเรียน

" คุณธรรมนำการศึกษา เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม "

คุณธรรม          หมายถึง           คุณความดี จิตใจที่ดี การประพฤติดี และเป็นคนดีของสังคม

การศึกษา        หมายถึง           การแสวงหาความรู้ด้านต่าง ๆ ที่เป็นคุณประโยชน์ต่อตนเองและสังคม

พัฒนา             หมายถึง           ทำให้ดีขึ้นจากที่เป็นอยู่

สังคม              หมายถึง           ทุกสถาบันในประเทศไทย เริ่มจากครอบครัว จนถึงสถาบันรัฐ อันเป็นองค์ประกอบของประเทศไทย

คำขวัญของโรงเรียน

" วินัยดี ศึกษาเยี่ยมดี เปี่ยมคุณธรรม "

คติพจน์ของโรงเรียน

" รัก เมตตา ซื่อสัตย์ "